Swinburne > Minor – Phân tích dữ liệu

Minor - Phân tích dữ liệu

Minor là một tập hợp gồm 4 học phần với 50 điểm tín chỉ mà sinh viên có thể được chọn học bên cạnh các môn học tự chọn riêng lẻ khác trong ngành.

Minor:  Phân tích dữ liệu

Các môn học khi chọn minor Phân tích dữ liệu:

INF10002 – Database Analysis and Design
INF30004 – Business Intelligence and Data Visualisation
INF20016 – Big Data Management
INF30030 – Business Analytics