Cộng đồng Cựu sinh viên

Sinh viên Swinburne Việt Nam sẽ gia nhập vào cộng đồng Cựu sinh viên Swinburne đang sinh sống và làm việc trên toàn thế giới. Cộng đồng Cựu sinh viên Swinburne đã lên đến hơn 170,000 người trên 140 quốc gia. Sinh viên từ Swinburne Việt Nam cũng sẽ được tham gia các hoạt động chung trên trang Linkedin của Swinburne.

Rate this research

Dịch vụ sinh viên