Swinburne > Subjects > Kinh doanh quốc tế căn bản

Kinh doanh quốc tế căn bản

KINH DOANH QUỐC TẾ CĂN BẢN

INB10002       |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn bao quát về các lý thuyết liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, môn học giúp sinh viên hiểu và đánh giá cao các động lực kinh doanh, kinh tế và thương mại quốc tế có tác động đến hoạt động kinh doanh của Úc; đưa ra cho tác động của bối cảnh kinh doanh toàn cầu đang thay đổi, đặc biệt là sự xuất hiện và hậu quả của chủ nghĩa khu vực đối với các hoạt động kinh doanh quốc tế.

Khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có thể:
1. Phác thảo các khái niệm cơ bản của hoạt động kinh doanh quốc tế
2. Phân loại các nhóm và tổ chức thương mại toàn cầu và khu vực khác nhau tạo điều kiện/cung cấp các biện pháp kiểm soát cho hoạt động kinh doanh quốc tế
3. Xác định và phân tích các động lực của kinh doanh quốc tế cần thiết để cạnh tranh thành công trong nền kinh tế toàn cầu
4. Làm việc theo nhóm các vấn đề chung ảnh hưởng đến các công ty quốc tế nhằm tạo ra các giải pháp khả thi

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập