Swinburne > Subjects > Lập kế hoạch chiến lược Marketing

Lập kế hoạch chiến lược Marketing

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING

MKT30016      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

175 tín chỉ

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

MKT20025 Hành vi tiêu dùng

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này phát triển các kỹ năng phân tích và sáng tạo của sinh viên trong việc sử dụng các công cụ phù hợp để nhận lấy sản phẩm hoặc dịch vụ và chuẩn bị một chiến lược và kế hoạch toàn diện để mang lại kết quả mong muốn cho doanh nghiệp. Sinh viên sẽ có thể xác định, sử dụng các tiêu chí lựa chọn hợp lý, một chiến lược phù hợp sẽ thực hiện tốt nhất trong bối cảnh cạnh tranh năng động của môi trường toàn cầu của doanh nghiệp.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Phát triển các chiến lược và phản ứng dựa trên nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng cách sử dụng các lý thuyết và khung ra quyết định có liên quan
2. Phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau liên quan đến môi trường đối thủ toàn cầu và cơ sở khách hàng toàn cầu cho một tổ chức
3. Chuẩn bị một kế hoạch tích hợp và toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ và một ngân ngân sách liên quan để đáp ứng sứ mệnh chung của công ty
4. Áp dụng kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm trong cộng tác hiệu quả trên một loạt các hoạt động và bối cảnh

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập