Swinburne > Subjects > Luật Thương mại

Luật Thương mại

LUẬT THƯƠNG MẠI

LAW20019      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

100 tín chỉ

Điều kiện đồng thời

N/A

Mục tiêu môn học

Môn học này giúp sinh viên có những kiến thức về luật có thể áp dụng cho các hợp đồng và công ty được tuyển dụng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Trong đó, trọng tâm chính là các hoạt động hợp đồng và hậu quả của nó liên quan đến các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Các hoạt động của Đạo luật công ty 2001 (Cth) quy định hoạt động của các công ty, cán bộ công ty và cổ đông cũng có ý nghĩa trong môn học này.

Sinh hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Phân tích và áp dụng một loạt các khái niệm pháp lý liên quan đến doanh nghiệp (bao gồm hiểu biết về cấu trúc kinh doanh của các quỹ tín thác và liên doanh) và luật hợp đồng, rút ra từ luật chung và luật thời hiệu
2. Tạo ra một loạt các giải pháp từ án lệ dựa trên phân tích và giải thích Đạo luật công ty 2001, luật chung và các luật pháp liên bang và tiểu bang có liên quan khác
3. Áp dụng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích khi áp dụng các khái niệm và nguyên tắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp
4. Xây dựng các lập luận pháp lý mạch lạc và hợp lý và truyền đạt chúng một cách hiệu quả.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập