Swinburne > Subjects > Network Administration (Quản trị mạng)

Network Administration (Quản trị mạng)

NETWORK ADMINISTRATION

TNE10005     |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 60 giờ

Điều kiện tiên quyết

 

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Môn học mang đến cho sinh viễn những kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thiết kế, cấu hình và quản lý một mạng miền duy nhất.

Hoàn thành môn học này sinh viên có thể:
1. Áp dụng mô hình OSI và mô hình TCP / IP trong mạng
2. Giải thích giao thức mạng IP, định tuyến và chuyển đổi sang IPv6
3. Lập kế hoạch chiến lược địa chỉ IP và cấu hình tự động với DHCP
4. Thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống Windows an toàn
5. Thực hiện quản lý tài nguyên miền và người dùng
6. Giám sát chất lượng hệ thống, quản lý rủi ro kế hoạch và chiến lược khắc phục lỗi
7. Thẩm định các lĩnh vực kiến thức về quản lý dự án và trả lời kế hoạch cho các vấn đề quản lý dự án

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề