Swinburne > Subjects > Sáng tạo và đổi mới

Sáng tạo và đổi mới

SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

ENT10002      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

Không

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này để cho sinh viên áp dụng các quy trình, công cụ và lý thuyết về sáng tạo và đổi mới vào thế giới công việc ngày càng khó lường bằng cách học tập tích cực và đánh giá xác thực. Đổi mới là một điều bắt buộc đối với cả doanh nghiệp và xã hội. Thông qua đổi mới, các doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và các quốc gia có lợi ích kinh tế và xã hội. Sáng tạo là tiền thân của đổi mới, không có tư duy sáng tạo thì không có đổi mới.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Mô tả bản chất của đổi mới là một lực lượng trong tinh thần khởi nghiệp và kinh doanh.
2. Giải thích các yếu tố giúp tăng cường và ức chế sự sáng tạo trong các cá nhân, nhóm và tổ chức.
3. Thể hiện các khía cạnh chính của quá trình đổi mới.
4. Hợp tác làm việc theo nhóm, để giải quyết vấn đề hoặc cải thiện ý tưởng và kết quả kinh doanh.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc hợp tác và độc lập