Swinburne > Subjects > Thương hiệu, đổi mới và thiết kế

Thương hiệu, đổi mới và thiết kế

THƯƠNG HIỆU, ĐỔI MỚI VÀ THIẾT KẾ

MKT30017      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

150 tín chỉ

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

MKT20025 Hành vi tiêu dùng

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này giúp sinh viên hiểu được việc áp dụng marketing vào thiết kế và quản lý sáng tạo của các thương hiệu. Kết hợp nghiên cứu về thiết kế và quản lý thương hiệu, đổi mới, hành vi người tiêu dùng và truyền thông tiếp thị, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng để hiểu cách các thương hiệu được tạo ra cho các thị trường và đối tượng mục tiêu. Môn học cũng giúp sinh viên tìm hiểu và áp dụng các ý tưởng để hiểu được tầm quan trọng của thiết kế và đổi mới trong việc xây dựng thương hiệu.

Sau khi hoàn thành môn học, bạn sẽ có thể:
1. Hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản liên quan đến quản lý và thiết kế sáng tạo của các thương hiệu
2. Đánh giá các yếu tố thương hiệu, sáng tạo và thiết kế; và đánh giá các quyết định thương hiệu góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh của một công ty trong thế giới thực.
3. Phân tích và đánh giá các phân khúc đang được nhắm đến bởi một tổ chức, định vị thương hiệu và đề xuất giá trị được cung cấp cho từng phân khúc
4. Áp dụng thông tin từ bản tóm tắt tiếp thị và tiến hành nghiên cứu để phát triển các yếu tố thương hiệu để mang lại kết quả
5. Phát triển kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng ứng biến, xử lý tình huống
• Khả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng làm việc nhóm