Swinburne > Subjects > Truyền thông marketing tích hợp

Truyền thông marketing tích hợp

TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

MKT20021      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

MKT10007 Những nguyên tắc cơ bản của Marketing

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này giúp sinh viên tìm hiểu và học tập việc sử dụng truyền thông tiếp thị (Marketing) để xây dựng , duy trì và phát triển thương hiệu, dựa trên kiến thức về truyền thông, những nhân tố ảnh hướng tứi tiến trình và quy trình kinh doanh thực tế cần thiết để đạt được và đo lường các mục tiêu truyền thông đã đặt ra.
Đặc biệt, sinh viên sẽ có thể hiểu được bản chất của truyền thông , bao gồm sự đánh giá đầy đủ về quảng cáo, bán hàng, quan hệ công chúng, công khai và tiếp thị trực tiếp trong môi trường kỹ thuật số và đương đại.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Thể hiện và sử dụng kiến thức thực hành chuyên nghiệp, bao gồm kiến thức về các nguyên tắc và chương trình tiếp thị Marketing truyền thống.
2. Thực hành phát triển sáng tạo và độc lập về tư duy và đưa ra các quyết định và phán đoán sáng suốt trong việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các phản ứng dựa trên chiến lược và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên quan tới truyền thông tiếp thị trong thực tế.
3. Thực hành kỹ năng tìm hiểu thông tin và cách thức giao tiếp hiệu quả, chuyên nghiệp, dưới dạng văn bản và lời nói, để phù hợp cho mục đích, bối cảnh và đối tượng khác nhau.
4. Áp dụng kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm để tăng hiệu quả trong các hoạt động và bối cảnh
5. Thể hiện và áp dụng kiến thức trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội, qua đó phân tích và giải quyết các vấn đề của donah nghiệp liên quan tớ iMarketing, qua đó thể hiện tính trách nhiệm và ảnh hưởng của các tổ chức trong bối cảnh dianh nghiệp quốc tế và trong nước.

Kỹ năng nhần được

• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• AKhả năng làm việc độc lập
• Kỹ năng làm việc nhóm