NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHAPTER 1
ĐÀO TẠO
image
Công nghệ thông tin là ngành thế mạnh của Swinburne do có sự kết hợp về chương trình từ trường đại học công nghệ hàng đầu của Australia và FPT là tập đoàn tiên phong về công nghệ tại Việt nam và trên thế giới. Chương trình gồm học cơ bản và lựa chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành phát triển phần mềm: 

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhập nhất liên quan tới các ngôn ngữ lập trình, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin, website, lập trình mobil, trí tuệ nhân tạo, clounding, điều kiển thiết bị IoT, Cyberscurities, quản trị dự án, hệ thống mạng…

• Việc học gắn với thực hành và trải nghiệm sớm về nghề nghiệp tại FPT. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ 4.0 nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

• Sinh viên có cơ hội làm việc nước ngoài tại Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu trong ngành công nghệ. Việc học kết hợp giữa giáo viên và các chuyên gia trong ngành (industry mentor)

 

Chuyên ngành quản trị hệ thống:

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhật nhất về quản trị hệ thống, cloud, quản trị dữ liệu lớn, hệ điều hành, quản trị mạng, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cybersecurity, IoT, Mobil.

• Được tiếp cận thực tiễn từ các chuyên gia trong ngành với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT cung cấp cho các công ty hàng đầu trên thế giới.

• Tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc quốc tế với thu nhập cao. Đảm bảo 100% tốt nghiệp có việc làm tại FPT.

CHAPTER 2
ĐỊNH HƯỚNG
image
Công nghệ thông tin là ngành thế mạnh của Swinburne do có sự kết hợp về chương trình từ trường đại học công nghệ hàng đầu của Australia và FPT là tập đoàn tiên phong về công nghệ tại Việt nam và trên thế giới. Chương trình gồm học cơ bản và lựa chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành phát triển phần mềm: 

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhập nhất liên quan tới các ngôn ngữ lập trình, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin, website, lập trình mobil, trí tuệ nhân tạo, clounding, điều kiển thiết bị IoT, Cyberscurities, quản trị dự án, hệ thống mạng…

• Việc học gắn với thực hành và trải nghiệm sớm về nghề nghiệp tại FPT. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ 4.0 nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

• Sinh viên có cơ hội làm việc nước ngoài tại Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu trong ngành công nghệ. Việc học kết hợp giữa giáo viên và các chuyên gia trong ngành (industry mentor)

 

Chuyên ngành quản trị hệ thống:

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhật nhất về quản trị hệ thống, cloud, quản trị dữ liệu lớn, hệ điều hành, quản trị mạng, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cybersecurity, IoT, Mobil.

• Được tiếp cận thực tiễn từ các chuyên gia trong ngành với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT cung cấp cho các công ty hàng đầu trên thế giới.

• Tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc quốc tế với thu nhập cao. Đảm bảo 100% tốt nghiệp có việc làm tại FPT.

CHAPTER 3
ỨNG DỤNG
image
Công nghệ thông tin là ngành thế mạnh của Swinburne do có sự kết hợp về chương trình từ trường đại học công nghệ hàng đầu của Australia và FPT là tập đoàn tiên phong về công nghệ tại Việt nam và trên thế giới. Chương trình gồm học cơ bản và lựa chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành phát triển phần mềm: 

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhập nhất liên quan tới các ngôn ngữ lập trình, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin, website, lập trình mobil, trí tuệ nhân tạo, clounding, điều kiển thiết bị IoT, Cyberscurities, quản trị dự án, hệ thống mạng…

• Việc học gắn với thực hành và trải nghiệm sớm về nghề nghiệp tại FPT. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ 4.0 nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

• Sinh viên có cơ hội làm việc nước ngoài tại Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu trong ngành công nghệ. Việc học kết hợp giữa giáo viên và các chuyên gia trong ngành (industry mentor)

 

Chuyên ngành quản trị hệ thống:

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhật nhất về quản trị hệ thống, cloud, quản trị dữ liệu lớn, hệ điều hành, quản trị mạng, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cybersecurity, IoT, Mobil.

• Được tiếp cận thực tiễn từ các chuyên gia trong ngành với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT cung cấp cho các công ty hàng đầu trên thế giới.

• Tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc quốc tế với thu nhập cao. Đảm bảo 100% tốt nghiệp có việc làm tại FPT.

CHAPTER 4
VIỆC LÀM
image
Công nghệ thông tin là ngành thế mạnh của Swinburne do có sự kết hợp về chương trình từ trường đại học công nghệ hàng đầu của Australia và FPT là tập đoàn tiên phong về công nghệ tại Việt nam và trên thế giới. Chương trình gồm học cơ bản và lựa chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành phát triển phần mềm: 

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhập nhất liên quan tới các ngôn ngữ lập trình, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin, website, lập trình mobil, trí tuệ nhân tạo, clounding, điều kiển thiết bị IoT, Cyberscurities, quản trị dự án, hệ thống mạng…

• Việc học gắn với thực hành và trải nghiệm sớm về nghề nghiệp tại FPT. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ 4.0 nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

• Sinh viên có cơ hội làm việc nước ngoài tại Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu trong ngành công nghệ. Việc học kết hợp giữa giáo viên và các chuyên gia trong ngành (industry mentor)

 

Chuyên ngành quản trị hệ thống:

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhật nhất về quản trị hệ thống, cloud, quản trị dữ liệu lớn, hệ điều hành, quản trị mạng, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cybersecurity, IoT, Mobil.

• Được tiếp cận thực tiễn từ các chuyên gia trong ngành với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT cung cấp cho các công ty hàng đầu trên thế giới.

• Tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc quốc tế với thu nhập cao. Đảm bảo 100% tốt nghiệp có việc làm tại FPT.

CHAPTER 5
LIÊN KẾT
image
Công nghệ thông tin là ngành thế mạnh của Swinburne do có sự kết hợp về chương trình từ trường đại học công nghệ hàng đầu của Australia và FPT là tập đoàn tiên phong về công nghệ tại Việt nam và trên thế giới. Chương trình gồm học cơ bản và lựa chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành phát triển phần mềm: 

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhập nhất liên quan tới các ngôn ngữ lập trình, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin, website, lập trình mobil, trí tuệ nhân tạo, clounding, điều kiển thiết bị IoT, Cyberscurities, quản trị dự án, hệ thống mạng…

• Việc học gắn với thực hành và trải nghiệm sớm về nghề nghiệp tại FPT. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ 4.0 nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

• Sinh viên có cơ hội làm việc nước ngoài tại Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu trong ngành công nghệ. Việc học kết hợp giữa giáo viên và các chuyên gia trong ngành (industry mentor)

 

Chuyên ngành quản trị hệ thống:

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhật nhất về quản trị hệ thống, cloud, quản trị dữ liệu lớn, hệ điều hành, quản trị mạng, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cybersecurity, IoT, Mobil.

• Được tiếp cận thực tiễn từ các chuyên gia trong ngành với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT cung cấp cho các công ty hàng đầu trên thế giới.

• Tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc quốc tế với thu nhập cao. Đảm bảo 100% tốt nghiệp có việc làm tại FPT.

CHAPTER 6
NEWS
image
Công nghệ thông tin là ngành thế mạnh của Swinburne do có sự kết hợp về chương trình từ trường đại học công nghệ hàng đầu của Australia và FPT là tập đoàn tiên phong về công nghệ tại Việt nam và trên thế giới. Chương trình gồm học cơ bản và lựa chọn chuyên ngành.

Chuyên ngành phát triển phần mềm: 

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhập nhất liên quan tới các ngôn ngữ lập trình, quản trị dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin, website, lập trình mobil, trí tuệ nhân tạo, clounding, điều kiển thiết bị IoT, Cyberscurities, quản trị dự án, hệ thống mạng…

• Việc học gắn với thực hành và trải nghiệm sớm về nghề nghiệp tại FPT. Sinh viên được tiếp cận các công nghệ 4.0 nhằm thích ứng với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

• Sinh viên có cơ hội làm việc nước ngoài tại Mỹ, Nhật hoặc Châu Âu trong ngành công nghệ. Việc học kết hợp giữa giáo viên và các chuyên gia trong ngành (industry mentor)

 

Chuyên ngành quản trị hệ thống:

• Cung cấp các kiến thức quốc tế cập nhật nhất về quản trị hệ thống, cloud, quản trị dữ liệu lớn, hệ điều hành, quản trị mạng, ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo), cybersecurity, IoT, Mobil.

• Được tiếp cận thực tiễn từ các chuyên gia trong ngành với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT cung cấp cho các công ty hàng đầu trên thế giới.

• Tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc quốc tế với thu nhập cao. Đảm bảo 100% tốt nghiệp có việc làm tại FPT.

Rate this admission