Chứng chỉ ngành

Swinburne Việt Nam kết hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Microsoft, Cisco và Oracle. Đây là những đối tác quan trọng của tập đoàn FPT nhằm triển khai đào tạo chứng chỉ nghề quốc tế cho sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu. Việc giảng dậy phần lý thuyết và thực hành các môn học cũng đang được nghiên cứu để triển khai tích hợp với những nội dung đào tạo trong chức chỉ nghề quốc tế của Oracle, AWS nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong ngành. Như vậy sinh viên đào tạo đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin ngoài việc hoàn thành môn học còn có thể được hướng dẫn, giới thiệu và thi các chứng chỉ ngành liên quan mà sinh viên có nhu cầu. Việc gắn học tập với yêu cầu thực tiễn của ngành luôn được chú trọng triển khai học tập của các môn học.

Với sự hỗ trợ của các đối tác doanh nghiệp của tập đoàn FPT , Swinburne Việt Nam có thể phát triển hợp tác với các công ty công nghệ quốc tế giúp chương trình học tập và thực hành ngắn sát với yêu cầu ngành nghề theo các tiêu chuẩn quốc tế. Swinburne Việt Nam phát triển các chương trình hợp tác với các đối tác như FPT, Cisco và Oracle để kết hợp đào tạo thực tiễn của họ trong các ngành vào các chương trình. Cách tiếp cận này giúp sinh viên tiếp cận với kỹ năng thực tế của các ngành công nghiệp.