Co-major - Marketing

Co-major (Đồng chuyên ngành) là một chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Sinh viên có thể chọn học thêm chuyên ngành Marketing khi học các chuyên ngành khác của ngành Công nghệ thông tin, Kinh doanh hoặc Truyền thông đa phương tiện.

Co-major:  Marketing

Phát triển các kỹ năng quản lý và tiếp thị nâng cao cần thiết để thành công trong ngành. Tìm hiểu về hành vi người tiêu dùng, đổi mới và thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng thương hiệu, thiết kế kênh, truyền thông tiếp thị tích hợp và nghiên cứu thị trường.

Các môn học khi chọn co-major Marketing:

MKT10007 – Fundamentals of Marketing
MKT20019 – Marketing Research and Analytics
MKT20021 – Integrated Marketing Communication
MKT20025 – Consumer Behaviour
MKT20031 – Marketing and Innovation
MKT20032 – Frontiers in Digital Marketing
MKT30016 – Marketing Strategy and Planning
MKT30018 – Marketing Insights
Rate this page