Minor: Digital Marketing

Minor là một tập hợp gồm 4 học phần với 50 điểm tín chỉ mà sinh viên có thể được chọn học bên cạnh các môn học tự chọn riêng lẻ khác trong ngành.

Minor:  Digital Marketing

Các môn học khi chọn minor Digital Marketing:

MKT10007 – Fundamentals of Marketing
MKT20019 – Marketing Research and Analytics
MKT20032 – Frontiers in Digital Marketing
MKT30018 – Marketing Insights
Rate this page