Các lợi thế nền tảng

Các hoạt động nghiên cứu tại Swinburne Việt Nam tập trung thể hiện vào thế mạnh cốt lõi của chúng tôi. Thông qua cách tiếp cận này, chúng tôi có thể tập trung vào mô hình kinh doanh mới nhất và công nghệ tiên tiến trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số liên minh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển của chúng tôi diễn ra trong năm lĩnh vực chính: Bigdata, IoT, Trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới dựa trên các công nghệ tiên tiến.

Rate this research