Second Major – Phát triển phần mềm

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Phát triển phần mềm (Software Development)

Tìm hiểu cách nâng cao và duy trì các ứng dụng hiện có và hỗ trợ lựa chọn phần mềm cho nhu cầu của tổ chức.

Các môn học khi chọn second major Phát triển phần mềm:

COS20019 – Cloud Computing Architecture
COS20031 – Computing Technology Design Project
COS30008 – Data Structures and Patterns *
COS30043 – Interface Design and Development *
COS30049 – Computing Technology Innovation Project *
SWE30003 – Software Architectures and Design
SWE30009 – Software Testing and Reliability
COS40003 – Concurrent Programming *