Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu cách nâng cao và duy trì các ứng dụng hiện có và hỗ trợ lựa chọn phần mềm cho nhu cầu của tổ chức.

Các môn học khi chọn second major Trí tuệ nhân tạo:

COS20019 – Cloud Computing Architecture

COS20031 – Computing Technology Design Project

COS30018 – Intelligent Systems *

COS30019 – Introduction to Artificial Intelligence *

COS30049 – Computing Technology Innovation Project *

COS30082 – Applied Machine Learning *

SWE30003 – Software Architectures and Design

COS40007 – Artificial Intelligence for Engineering

Rate this page