Các hệ thống phục vụ học tập sinh viên

Hệ thống sinh viên là công cụ web bạn sử dụng cho nhiều tương tác của bạn với Swinburne. Từ thời khóa biểu, kết quả, cổng nộp bài tập và bản ghi bài giảng, đây là những hệ thống sinh viên bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất.

Hệ thống Canvas

Canvas là hệ thống quản lý học tập với những công cụ trực tuyến thuận tiện cho việc truy cập các tài liệu học tập, nộp bài và những thông báo liên quan về môn học chuyên ngành của bạn. Sử dụng SIMS ID/tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống tại đây.

Hệ thống Swin360

Swin360 là hệ thống quản lý học tập với những cập cụ trực tuyến để quản lý các kết quả học tập Công dân toàn cầu và chuyên ngành, thời khóa biểu, tình trạng học tập và tài chính của sinh viên. Sử dụng tài khoản usernameIDstudent@fpt.edu.vn (VD: HaNTTSWH00001@fpt.edu.vn)để truy cập hệ thống tại đây.

Hệ thống Cloudstore

Cloudstore là hệ thống lưu trữ các tài liệu học tập miễn phí của sinh viên, cũng như các hỗ trợ cho việc lưu trữ sản phẩm học tập của các bạn. Ví dụ: Có sẵn các domain, tên miền,… để sinh viên có thể lưu trữ lại các website mà các bạn đã tạo ra và thiết kế.

Hệ thống email sinh viên

Điều quan trọng là phải kiểm tra email sinh viên của bạn thường xuyên vì chúng tôi sử dụng email này cho các thông báo quan trọng. Nếu bạn không theo dõi thường xuyên, bạn có thể bỏ lỡ một ngày quan trọng. Tại Swinburne, chúng tôi sử dụng Google Email và Microsoft Office 365 để quản lý email của sinh viên.

Truy cập hệ thống Email tại đây: