Lịch học kỳ 09/2019

Lớp Global citizen 

Ngày bắt đầu:      09/ 09/ 2019

Ngày kết thúc:     31/ 12/  2019

 

Lớp ICT & Business and Vovinam 

Ngày bắt đầu:       09/ 09/ 2019

Ngày kết thúc:     30/ 11/ 2019