Quy định đóng phí

Tại Swinburne Việt Nam, bên cạnh học phí của chương trình học, sinh viên có thể sẽ cần đóng thêm một số khoản phí khác theo quy định.

1. Phí nhập học tại Swinburne

Sinh viên muốn đăng ký nhập học phải đóng 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu tram ngàn đồng chẵn) phí nhập học. Phí đăng ký nhập học không được hoàn trả.

 

2.   Quy định đóng học phí các chương trình đào tạo 

Học phí chương trình Công dân toàn cầu: 14.000.000 đồng/mức độ (Mười bốn triệu đồng chẵn). Sinh viên sẽ học tối đa 6 mức độ trong vòng 1 năm.

Học phí chương trình chuyên ngành: 466.600.000 đồng/khóa học 3 năm (Bốn trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn). Mức học phí này có giá trị tương đương với 20.000 USD/ một khóa học. Hiện Swinburne có cung cấp cho một số sinh viên những học bổng khác nhau tùy theo năng lực của ứng viên khi thi tuyển.

  • Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ hoặc theo lộ trình đóng học phí sinh viên đã được gửi khi nhập học. Nếu sinh viên đăng ký học thêm môn so với chương trình mỗi kỳ thì sẽ phải đóng thêm phí cho (các) học phần đó.
  • Swinburne sẽ thu học phí theo thông báo chương trình (offer) đã gửi. Nếu sinh viên đã đóng đủ học phí các kỳ mà vẫn chưa học hết các học phần thì sẽ được học tới khi hoàn thành các học phần.
  • Với các sinh viên chuyển từ cơ sở đào tạo quốc tế, học phí sẽ tính theo môn học sinh viên còn phải hoàn thành. Học phí sẽ được thu từng kỳ với tối thiểu 3 học phần/kỳ.
  • Trường hợp học sinh dừng học tại Swinburne thì học phí sẽ được quyết toán thu bổ sung hoặc hoàn trả phần học phí đã đóng trên cơ sở số học phần đã học.

 

3. Phí học lại 

Sinh viên không đạt học phần sẽ phải học lại. Phí học lại mỗi học phần là 100% học phí của học phần đó theo quy định (không được miễn giảm % học bổng). Sinh viên cần đóng khoản phí học lại cho một học phần là 15.215.000 đồng (Mười lăm triệu hai trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

 

4. Thời hạn quy định đóng học phí và phí học lại tại Swinburne

Sinh viên đóng học phí (và phí học lại nếu có) chậm nhất trước khi học kỳ mới bắt đầu 14 ngày. Nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí thì sinh viên sẽ không được nhập học. Nếu gặp khó khăn về tài chính, sinh viên phải làm đơn xin nộp chậm học phí. Đơn đề nghị cần phải được trường chấp nhận và nộp trước khi học kỳ mới bắt đầu 10 ngày.

 

5. Hoàn trả học phí

  • Sinh viên thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ Khai giảng sẽ được trả lại 50% học phí.
  • Sinh viên thôi học sau 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn học phí đã đóng.
  • Sinh viên đã nộp học phí sau đó xin bảo lưu và được chấp nhận thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp.

 

6. Phí làm lại thẻ sinh viên

Sinh viên sẽ phải nộp phí khi cần làm lại thẻ sinh viên. Phí làm thẻ khi cấp mới là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chắn) và phí làm lại thẻ sinh viên là 200.000 đồng/ lần (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

 

7. Phí trả chậm sách, mất sách

  • Sinh viên trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm (10.000 đồng/ngày). Thời gian sẽ được tính từ ngày quá hạn đầu tiên đến ngày trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Sinh viên trả chậm sách trên 30 ngày ngoài phí trả chậm sách sẽ phải nộp phạt bổ sung một khoản bằng giá bìa sách.
  • Sinh viên làm mất sách mượn thư viện hoặc làm hư hỏng sẽ phải bồi thường khoản giá trị ban đầu của cuốn sách đó. Đồng thời, sinh viên sẽ phải nộp phí trả chậm (nếu có). Khoản trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.

 

8. Phí học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại trong hệ thống của Swinburne

Sinh viên có nhu cầu học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại các Campus của Swinburne sẽ đóng học phí theo mức được quy định tại cơ sở đó.

 


Quy định đào tạo