Minor - Truyền thông và Quan hệ công chúng

Minor là một tập hợp c gồm 4 học phần với 50 điểm tín chỉ mà sinh viên có thể được chọn học bên cạnh các môn học tự chọn riêng lẻ khác trong ngành.

Minor:  Truyền thông và Quan hệ công chúng

Các môn học khi chọn minor Truyền thông và Quan hệ công chúng:

COM10007 – Professional Communication Practice
PUB20001 – Global Relations Practice
PUB20002 – Public Relations Theory and Practice
PUB30001 – Event Management

 

Rate this page