Second Major - Quản trị hệ thống

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Quản trị hệ thống

Có được các kỹ năng để cung cấp cho các nhu cầu về cơ sở hạ tầng và công nghệ của một tổ chức nhỏ; học cách lãnh đạo các nhóm chăm sóc nhu cầu CNTT trong một tổ chức lớn hơn và hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định liên quan đến công nghệ.

Các môn học khi chọn second major Quản trị hệ thống:

COS10004 – Computer Systems
TNE10005 – Network Administration
COS20001 – User-Centred Design
COS20019 – Cloud Computing Architecture
INF20010 – Database Systems 
COS30015 – IT Security
COS30020 – Advanced Web Development
SWE30004 – Software Deployment and Evolution
Rate this page