Điều kiện duy trì học bổng

 

1. Đối tượng xem xét cắt hoặc giảm trừ học bổng

Swinburne Việt Nam sẽ xem xét giảm trừ hoặc thu hồi học bổng đã cấp cho sinh viên vào thời điểm sau khi kết thúc học kỳ Fall hàng năm nếu sinh viên không đáp ứng yêu cầu duy trì học bổng dưới đây:

  • Sinh viên không đạt yêu cầu về tiến độ học tập/môn học (ví dụ: không pass môn học của các học kỳ trước, lùi chậm defer tiến độ học tập quá dài quá 1 năm);
  • Sinh viên vi phạm quy định liên quan tới các hành vi không được chấp nhận (unaccepted behavior), liêm chính (integrity), nội qui, hoặc vi phạm pháp luật.

 

2. Mức học bổng cắt giảm

Việc xem xét cắt giảm một mức học bổng (tương đương 10% với sinh viên nhập học trước 2022 hoặc 25 triệu với sinh viên nhập học 2023) sẽ được thực hiện như sau:

  • Xem xét danh sách sinh viên trượt ít nhất một môn học khi kết thúc học kỳ;
  • Sinh viên đã thi không đạt các môn học của kỳ trước và đã được cảnh báo khả năng sẽ bị cắt học bổng kỳ tiếp theo nếu không có nỗ lực;
  • Sinh viên thiếu nỗ lực trong học tập thể hiện qua việc không đi học đầy đủ, không nộp bài tập.

 

3. Kỳ hạn cắt học bổng

Trong trường hợp sinh viên bị cắt hoặc giảm trừ học bổng thì mức học phí với mức học bổng đã bị giảm trừ sẽ được thu kể từ kỳ học kế tiếp.

 

4. Khôi phục học bổng

Trường hợp sinh viên ở hai kỳ liên tiếp có nỗ lực và thi các môn đạt hoặc có thành tích học tâp nổi bật sẽ được xem xét khôi phục lại một mức học bổng đã bị cắt trước đây. Học bổng sẽ được xem xét khôi phục ở kỳ kế tiếp sau hai kỳ liên tiếp.

 

Trường hợp sinh viên có những lý do đặc biệt dẫn tới kết quả học tập thấp và thi không đạt cần có đề nghị với Phòng đào tạo để xem xét cụ thể từng trường hợp.

Việc xem xét quyết định giảm trừ hoặc thu hồi học bổng (nếu có) được quyết định bởi Giám đốc Swinburne Việt Nam trên cơ sở đề xuất của các Ban/phòng chức năng.