Lịch học kỳ 05/2022

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

Kế hoạch học tập kỳ tháng 5 năm 2022

Lịch đào tạo năm 2022

Lịch đào tạo năm 2023