Swinburne > Option > Quy định đào tạo > Lịch đào tạo

Lịch đào tạo

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9.

 

Lịch học kì tháng 1 năm 2021

 

Về lịch đào tạo cụ thể năm học 2020 – 2021: