Parent Portal

SINH VIÊN

1. Parent Portal là gì? Read more

2. Làm thế nào để cấp quyền truy cập cho Phụ huynh trên Parent Portal? Read more

3. Phụ huynh của tôi nên làm gì khi quên thông tin đăng nhập? Read more

4. Phụ huynh có thể truy cập thông tin gì trên Parent Portal? Read more

5. Phụ huynh của tôi nên làm gì nếu gặp khó khăn về mặt kỹ thuật khi đăng nhập Parent Portal? Read more

6. Thông tin của tôi có được bảo mật trên Parent Portal không? Read more

 

PHỤ HUYNH

1. Parent Portal là gì? Read more

2. Làm thế nào để tôi có thể truy cập vào Parent Portal? Read more

3. Tôi nên làm gì nếu tôi quên thông tin đăng nhập? Read more

4. Tôi có thể truy cập những thông tin gì trên Parent Portal? Read more

5. Làm thế nào để tôi có thể xem kết quả học tập của Sinh viên? Read more

6. Làm thế nào để tôi có thể xem lịch trình của Sinh viên? Read more

7. Tôi có thể liên lạc với Swinburne Vietnam qua Parent Portal không? Read more

8. Làm thế nào để tôi có thể thanh toán học phí trên Parent Portal? Read more

9. Tôi nên làm gì nếu gặp vấn đề kỹ thuật khi truy cập Parent Portal? Read more

10. Thông tin của Sinh viên có được bảo mật trên Parent Portal không? Read more


Các câu hỏi thường gặp