THE DEBATE MANUAL: Planning a Speech

Trước khi thuyết trình, phát biểu trước đám đông hay tranh biện, chúng ta ít nhiều đều cần có sự chuẩn bị để phần nói của mình trôi chảy và…