Chuyển đổi tín chỉ trong chương trình học

 

Đối với mỗi chuyên ngành, sinh viên cần hoàn thành 300 tín chỉ trong cả khóa học. Tuy nhiên, có 200 tín chỉ là học các môn học bắt buộc của chuyên ngành đó, và 100 tín chỉ là học các môn học tự chọn nhằm bổ trợ cho chuyên ngành sinh viên đã chọn. Chính vì thế, sinh viên có thể chuyển đổi tín chỉ các môn học tự chọn giữa các chuyên ngành trong chương trình học tại Swinburne. Sinh viên không được chuyển đổi tín chỉ các môn học bắt buộc của chuyên ngành.

Để tìm hiểu rõ hơn về quy định và thủ tục đăng kí chuyển đổi tín chỉ tại Swinburne, sinh viên có thể liên hệ với phòng StudentHQ.

Rate this option