Thủ tục thay đổi chương trình đào tạo

Đối với sinh viên muốn thay đổi chương trình đào tạo tại Swinburne, sinh viên có thể trao đổi và được định hướng bởi bộ phận Tư vấn đào tạo của StudentHQ. Từ đó, bộ phận Tư vấn đào tạo sẽ giúp sinh viên định hướng và hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết cho việc thay đổi chương trình học tập.

Rate this option