Đăng nhập Cổng thông tin Sinh Viên – Student Portal

Cổng sinh viên – Student Portal sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về việc học chuyên ngành, các dịch vụ sinh viên và hoạt động.
Thông qua Cổng sinh viên, các bạn có thể gửi các yêu cầu liên quan tới chuyên ngành, các vấn đề sức khoẻ tâm lý, yêu cầu về lịch học/môn học, v.v, cùng với các biểu mẫu khác. StudentHQ và bọ phận Đào tạo sẽ hỗ trợ giải quyết các yêu cầu của bạn. Quy trình xử lí cũng sẽ được hiển thị trên Cổng.
Để truy cập vào Cổng, bạn vui lòng sử dụng email FPT và đăng nhập qua đường link: https://portal.swin.edu.vn/
Rate this research

Khởi đầu học tập