Second Major - Quản trị kinh doanh

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Quản trị kinh doanh

Có được sự hiểu biết về quản lý tổ chức, các chiến lược và nguyên tắc. Phát triển các kỹ năng thực tế, lý thuyết và khái niệm cũng như hiểu biết về cách hoạt động của doanh nghiệp.

Các môn học khi chọn second major Quản trị kinh doanh:

HRM20017 – Managing Workplace Relations
INF20016 – Big Data Management
LAW20019 – Law of Commerce
MGT20006 – Business and Society
MGT20007 – Organisational Behaviour
INF30015 – Knowledge Management and Analytics
MGT30005 – Strategic Planning
PRM30001 – Project Management Essentials
1/5 - (1 bình chọn)