Các chứng chỉ học và chứng chỉ nghề - Swinburne Việt Nam

Hiện tại, các chứng chỉ học liên quan đến khóa Foundation và chứng chỉ nghề chưa được thực hiện tại Swinburne Việt Nam. Học sinh có thể đăng ký các chứng chỉ học này tại các cơ sở Swinburne ở Úc hoặc Malaysia. Swinburne Việt Nam chấp nhận các chứng chỉ chuyển nhượng có liên quan về Foundation và chứng chỉ nghề nghiệp.