Co-major - Truyền thông và Quan hệ công chúng

Co-major (Đồng chuyên ngành) là một chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Sinh viên có thể chọn học thêm chuyên ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng khi học các chuyên ngành khác của ngành Công nghệ thông tin, Kinh doanh hoặc Truyền thông đa phương tiện.

Co-major:  Truyền thông và Quan hệ công chúng

Chuẩn bị cho sự nghiệp làm việc cùng với các nhà thiết kế đồ họa, đa phương tiện, trang web, sản phẩm và sự kiện. Học ngôn ngữ thiết kế để hỗ trợ viết tóm tắt thiết kế hiệu quả. Tạo một danh mục công việc để cho các nhà tuyển dụng có thể thấy được tiềm năng của bản thân.

Các môn học khi chọn co-major Truyền thông và Quan hệ công chúng:

COM10007 – Professional Communication Practice
PUB20001 – Global Relations Practice
PUB20002 – Public Relations Theory and Practice
PUB20003 – Public Relations Writing
PUB30001 – Event Management
PUB30002 – Issues, Crisis and Risk Communication
PUB30003 – Public Relations Project and Campaign Planning
COM30002 – Professional Practice: Client and Agency Management 
2.7/5 - (4 bình chọn)