Second Major - Kinh doanh Quốc tế

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Kinh doanh quốc tế

Tìm hiểu các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia; cung cấp các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế, giúp sinh viên có sự tự tin để dễ dàng thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Các môn học khi chọn second major Kinh doanh quốc tế:

INB10002 – International Business Operations
INB20007 – Global Business Cultures
SCM20003 – Global Logistics and Supply Chain Management
INB20009 – Global and Digital Marketplaces
INB20012 – Asian Regionalism and Global Business
INB30011 – International Investment and Economic Development
INB30013 – International Finance and Law
INB30020 – Sustainable International Business Strategy

 

Rate this page