Second Major - Truyền thông và Quan hệ công chúng

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Truyền thông và Quan hệ công chúng

Hiểu cách ảnh hưởng và quản lý nhận thức của công chúng về một tổ chức. Học cách giao tiếp hiệu quả với đối tượng mục tiêu đã chọn thông qua việc sản xuất nội dung hấp dẫn, thông điệp có mục tiêu và các chiến dịch chiến lược. Cùng với kỹ năng viết và quản lý sự kiện, sinh viên sẽ phát triển sự hiểu biết về các phương tiện truyền thông mới, tiếp thị kỹ thuật số và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Các môn học khi chọn second major Truyền thông và Quan hệ công chúng:

MDA20001 – Business of Media
PUB20001 – Global Relations Practice
PUB20002 – Public Relations Theory and Practice
PUB20003 – Public Relations Writing
COM30002 – Professional Practice: Client and Agency Management 
PUB30001 – Event Management
PUB30002 – Issues, Crisis and Risk Communication
PUB30003 – Public Relations Project and Campaign Planning
Rate this page