Second Major - Truyền thông xã hội

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Truyền thông xã hội

Có được sự hiểu biết toàn diện về các nền tảng truyền thông xã hội trong bối cảnh xã hội, văn hóa và ngành. Tìm hiểu cách phân tích các công nghệ truyền thông mới và đang phát triển cũng như thúc đẩy việc sử dụng và đổi mới chúng trong toàn ngành.

Các môn học khi chọn second major Truyền thông xã hội:

MDA10006 – Innovation Cultures: Perspectives on Science and Technology
MDA20003 – Networked Selves
MDA20009 – Digital Communities
MDA20010 – The Media in Australia
MDA20011 – Sports/Advertising/Media
MDA30007 – Media and Communications Project B
MDA30012 – Researching Social Media Publics
MDA30017 – Media Analytics and Visualisation
Rate this page